Princip- och taktikuttalande

Den fackliga rörelsens uppgift är tvåfaldig: att verka för omedelbara förbättringar för lönearbetarna och att delta i samhällets omvandling.

Därför måste den fackliga politiken och taktiken anpassas efter den aktuella situationen och avgöras av de berörda medlemmarna. Målen måste på både kortare och längre sikt vara att förbättra lönearbetarnas villkor, såväl ekonomiskt som socialt, och att attrahera och organisera så många lönearbetare som möjligt samt att vinna ökad positiv opinion och ökat inflytande.

Den fackliga rörelsen är en rörelse för alla lönearbetare. Därför måste det vara högt i tak inom rörelsen. Ingen medlem skall behöva frukta repressalier eller förtryck för sina åsikters skull.

Denna yttrande- och åsiktsfrihet innebär inte att olika grupper har rätt att inom fackföreningsrörelsen driva en politisk eller facklig linje som är splittrande eller förtryckande.

Därför måste fackföreningsrörelsen stå oberoende från såväl parlamentariska politiska partier som utomparlamentariska politiska grupperingar och vara en verklig rörelse för lönearbetarna själva.

Den fackliga rörelsen tar därmed bestämt avstånd från grupperingar som med våld eller förtryckande, elitistiska och avantgardistiska metoder säger sig tala i arbetarklassens eller frihetens namn. Fackföreningsrörelsen är en rörelse för lönearbetarna själva.

För att ta tillvara lönearbetarnas intressen måste den fackliga rörelsen bygga på självverksamhet och ideellt arbete, men också vara en modern fackföreningsrörelse, som kan ge facklig service åt alla de sönderstressade lönearbetare som varken har tid, ork, lust eller förmåga att sköta allting själva. Det är därför vi har en facklig rörelse tillsammans: för att solidariskt bistå där vi annars ensamma är för svaga.

Sammanfattningsvis är den fackliga rörelsen först och främst en ekonomisk och social rörelse, väl anpassad till det moderna samhällslivets krav, men det utesluter inte engagemang i andra frågor, såsom miljö- och samhällsfrågor eller kamp för jämställdhet, arbete och fred.

Den fackliga rörelsen bygger på en anda som har sina rötter i Amiensförklaringen och idéer om internationell solidaritet och kamp mot utsugning och diskriminering, samt en vision om en socialism som är både frihetlig och demokratisk.


Antaget vid Stockholms Fackliga Samorganisations konstituerande möte i februari 2007

Sidan skapad av: zols.net | Senast uppdaterad: 2010-11-18 | Kontakt: info@stockholms-fso.se