Stadgar

§ 1. Föreningens namn och firma

Föreningens namn och firma är Stockholms Fackliga Samorganisation, SFSO.

§ 2. Uppgift och ändamål

Mom. 1. SFSO är en lokal facklig samorganisation vars uppgift är att organisera alla lönearbetare – oavsett yrke – som antingen bor eller arbetar inom dess verksamhetsområde.

Mom. 2. SFSO skall vara ett gemensamt samarbetsorgan för samtliga medlemmar och eventuella industriella avdelningar och sektioner som verkar inom dess verksamhetsområde.

Mom. 3. SFSO skall understödja bildandet av industriella avdelningar (fackavdelningar) och sektioner (arbetsplatsklubbar) där så är möjligt.

§ 3. Principer

Mom. 1. SFSO är grundat på arbetar- och fackföreningsrörelsens värderingar, vilket i SFSO:s fall i korthet innebär följande:

 1. oberoende från politiska partier och grupperingar
 2. lokalt och industriellt självstyre och medlemsdemokrati
 3. solidaritet, kamratskap och rättvisa
 4. strävan efter industriell demokrati

Mom. 2. Principerna preciseras närmare i gällande Princip- och taktikuttalande.

§ 4. SFSO:s kompetens

Mom. 1. SFSO har rätt att förhandla, sluta avtal och överenskommelser, varsla om stridsåtgärder och i andra situationer företräda och understödja sina medlemmar om inte annat följer av denna bestämmelse.

Mom. 2. Medlem som tillhör verksam industriunion, avdelning eller sektion har i första hand rätt att företrädas av denna.

Mom. 3. Då det är medlemmarna som fattar de avgörande besluten i organisationen, så är det berörda medlemmar som fattar beslut om exempelvis en förhandlingsuppgörelse skall godtas eller stridsåtgärder vidtas. I denna rättighet ligger även en skyldighet att analysera och ta i beaktande eventuella konsekvenser för organisationen och dess övriga medlemmar.

§ 5. Inträde och medlemskap

Mom. 1. Envar som erkänner SFSO:s stadgar och principer och som inte står i motsatsställning till lönearbetarna, har rätt till inträde i SFSO, om inte särskilda skäl föreligger.

Mom. 2. Medlemskap i SFSO räknas från och med den första i inträdande månad.

Mom. 3. Medlem är skyldig att betala medlemsavgift i enlighet med gällande avgiftsbestämmelser (se även § 9). Medlemsansökan behandlas inte förrän minst en avgift betalats.

§ 6. Utträde och uteslutning

Mom. 1. Medlem som skriftligen begär utträde ur SFSO har rätt till utträde från och med kommande månadsskifte under förutsättning att medlemsavgiften betalats in fram till och med utträdet.

Mom. 2. Medlem som släpar efter med inbetalningen av avgift till SFSO mer än tre månader kan uteslutas för bristande betalning.

Mom. 3. Uteslutningar ur SFSO av andra skäl får endast göras i enlighet med god föreningssed och då medlem antingen uppträtt grovt osolidariskt eller något annat framkommit som innebär att SFSO bör ompröva medlemskapet.

§ 7. Mötesverksamhet

Mom. 1. Medlemsmötena – och vid viktiga ekonomiska eller principiella frågor: medlemsomröstningen – är SFSO:s beslutande organ. Minst ett medlemsmöte – årsmötet – måste hållas årligen.

Mom. 2. Vid årsmötet behandlas följande frågor:

 1. verksamhetsberättelsen
 2. den ekonomiska berättelsen
 3. revisionsberättelsen
 4. ansvarsfrihetsfrågan för avgående styrelse/kassör
 5. eventuellt inkomna motioner
 6. budget och eventuell verksamhetsplan för kommande år
 7. val av ny styrelse (och kassör), nya firmatecknare (vanligtvis kassören och exempelvis ordföranden), nya revisorer, ny valberedning och eventuellt kommitterade

§ 8. Styrelse, revisorer och valberedning

Mom. 1. För att verkställa av medlemmarna fattade beslut samt för att fatta beslut i fortlöpande frågor mellan medlemsmötena, tillsätter SFSO en styrelse.

Mom. 2. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter: ordförande, sekreterare och kassör samt minst en suppleant, varav åtminstone kassören bör väljas för sig.

Mom. 3. Ordförandens uppgift är att vara sammankallande i styrelsen samt att företräda SFSO utåt (till exempel inför media). Sekreterarens uppgift är att vara korresponderande och skriva mötesprotokoll. Kassörens uppgift är att bokföra och handhava SFSO:s räkenskaper.

Mom. 4. Styrelsen är gemensamt ansvarig för SFSO:s ekonomi.

Mom. 5. Till årsmötet skall styrelsen skriva en verksamhetsberättelse och kassören en ekonomisk berättelse.

Mom. 6. För att granska styrelsens verksamhet och SFSO:s ekonomi tillsätts två revisorer samt minst en suppleant för dem.

Mom. 7. Till årsmötet skall revisorerna skriva en revisionsberättelse.

Mom. 9. För att nominera styrelse och andra förtroendevalda till årsmötet samt under året nominera vid behov av fyllnadsval, tillsätter SFSO en valberedning på minst två personer, varav en skall vara sammankallande i valberedningen.

§ 9. Avgifter

Mom. 1. Avgifternas storlek fastställes av årsmöte eller via medlemsomröstning.

Mom. 2. Medlem är skyldig att i enlighet med SFSO:s stadgar inbetala medlemsavgift enligt gällande avgiftsbestämmelser.

§ 10. Stridsfond och rättshjälp

Mom. 1. För att i vissa situationer kunna sätta kraft bakom sina medlemmars fackliga intressen måste SFSO bygga upp en lokal stridsfond.

Mom. 2. På medlemsmöte bestämmes när och hur mycket som skall betalas ut ur stridsfonden till konfliktdrabbade medlemmar.

Mom. 3. Då beslut om stridsåtgärder fattas av berörda medlemmar är det viktigt att dessa hos SFSO undersöker möjligheterna till understöd samt tar hänsyn till konsekvenserna för organisationen, de berörda medlemmarna och andra lönearbetare.

Mom. 4. SFSO kan även bistå medlemmarna i arbetsrättsliga mål under förutsättning att det finns möjlighet till framgång eller om målet är av särskild principiell vikt.

§ 11. Studier och agitation

Mom. 1. Eftersom utbildning av medlemmarna i fackliga och organisatoriska frågor är av största vikt för att få en fungerande organisation och en god facklig verksamhet bör SFSO avsätta resurser till studier.

Mom. 2. SFSO kan därför på årsmötet tillsätta en studieorganisatör eller studiekommitté.

Mom. 3. För att sprida kunskap om SFSO och värva nya medlemmar bör SFSO avsätta medel till agitation och information.

§ 12. SFSO:s nedläggande

Mom. 1. SFSO kan inte läggas ned så länge styrelse kan väljas och denna ser det fruktbart att fortsätta bedriva verksamheten.

Mom. 2. Vid SFSO:s nedläggande skall medlemmarna ta ställning till hur eventuella tillgångar skall fördelas. Arkivmaterial skall överlämnas till Arbetarrörelsens Arkiv & Bibliotek (ARAB).

Sidan skapad av: zols.net | Senast uppdaterad: 2010-11-18 | Kontakt: info@stockholms-fso.se